Bestuursdienst gemeente Rotterdam, 25-11-2004


Brandbrief aan Rijk voor schonere lucht

Het Rijk moet meer investeren in nationale en lokale maatregelen om de Rotterdamse luchtkwaliteit te verbeteren. De overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van Rotterdammers. Ook kunnen de geplande 3000 nieuwe woningen per jaar en overige ruimtelijke planontwikkelingen niet gerealiseerd worden in gebieden met een slechte luchtkwaliteit. Wethouder Van Sluis (Milieu) heeft dat in een brief aan staatssecretaris Van Geel van Milieu kenbaar gemaakt.

Het Besluit Luchtkwaliteit geeft grenswaarden aan voor fijn stof en stikstofdioxide, waaraan in respectievelijk 2005 en 2010 moet zijn voldaan. Op veel plaatsen in Rotterdam voldoet de lucht op dit moment (bijna) aan deze grenswaarden. Uitzondering vormen de gebieden langs de Rijkswegen rond Rotterdam en langs zo'n tien procent van de binnenstedelijke wegen. Dat is eerder gerapporteerd door de provincie Zuid-Holland.

De Rotterdamse maatregelen om de binnenstedelijke luchtkwaliteit te verbeteren staan in het 'Plan van aanpak knelpunten luchtkwaliteit Rotterdam'. Het betreft onder andere maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van huishoudens en het gemeentelijk wagenpark. Hiervoor heeft de gemeente zelf bevoegdheden. Daarnaast neemt Rotterdam deel aan het regionale Masterplan Luchtkwaliteit, waarvan onder andere scheepvaartmaatregelen onderdeel zijn.

De maatregelen waar Rotterdam aan (mee)werkt zijn voor de oplossing van veel knelpunten helaas onvoldoende. Daarvoor helpen alleen ingrijpende maatregelen, zoals wegverleggingen, -versmallingen en de aanleg van tunnels. VROM heeft Rotterdam een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in het vooruitzicht gesteld om de binnenstedelijke knelpunten op te lossen. Dit geld is onvoldoende om de geplande maatregelen uit te voeren, laat staan om de genoemde ingrijpende aanpassingen van wegen te betalen. De brief dringt aan op overleg over passende financiële oplossingen.

Kostbare maatregelen aan de Ring
De gemeente Rotterdam heeft in samenwerking met andere gemeenten in het Rijnmondgebied en de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar maatregelen aan de Ring van Rotterdam. Hieruit is een aantal effectieve en haalbare maatregelen geselecteerd. Een aantal van deze maatregelen betreft wederom kostbare infrastructurele aanpassingen.
Daarbij moet gedacht worden aan de aanleg van de A13-16 en het intensiveren van het gebruik van de Betuweroute. Rotterdam is blij met de beslissing van de minister van Verkeer en Waterstaat om de 80-km-maatregel uit te breiden naar Rotterdam Noord. Homogeniserende maatregelen op termijn op de gehele Ring zijn echter noodzakelijk. Daarvoor wordt noch in de VROM-begroting, noch in de begroting van Verkeer en Waterstaat voldoende geld gereserveerd.

Nationale inzet te mager
Bovengenoemde maatregelen zijn noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het Rotterdamse luchtkwaliteitsprobleem, maar niet voldoende. Bronbeleid, zoals de invoering van schonere motoren en bio-brandstoffen, op nationaal en Europees niveau, is noodzakelijk en voor de toekomst het meest effectief. Op Europees niveau zijn maatregelen afgekondigd, maar ieder jaar blijkt weer dat de uitvoering van de maatregelen achter loopt op de planning.
Rotterdam steunt staatssecretaris Van Geel die in Europees verband aandringt op de uitvoering van maatregelen en de intensivering daarvan. Het College vindt de nationale inzet echter nog te mager. In de Miljoenennota wordt wel een aantal nationale bronmaatregelen voorgesteld, maar daarbij gaat het veelal om fiscaal stimulerende maatregelen om schone motoren en brandstoffen aantrekkelijk te maken voor de consument en het bedrijfsleven. Rotterdam pleit ervoor dat het Rijk meer verplichtende maatregelen neemt voor de versnelde invoering van schonere motoren en brandstoffen. Nederland bevindt zich in één van de meest vervuilde gebieden van Europa en kan geen afwachtende houding aannemen.

Afspraak minister Dekker
Tijdens een werkbezoek van minister Dekker op woensdag 24 november 2004 heeft wethouder Van Sluis gemeld dat de brief onderweg was. Zij maakte daarop meteen de afspraak om in januari naar Rotterdam te komen. Op de agenda staan diverse Rotterdamse punten in relatie tot ruimtelijke ordening, waaronder de milieuknelpunten. Bij dit gesprek zullen ook de wethouders Hulman en Pastors aanwezig zijn.

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk