Maasstad, 7 september 2005

 

‘Luchtalarm’ boven Nieuw Crooswijk

 

door Dik Vuik

 

KRALINGEN-CROOSWIJK – Spandoeken, actiekaarten voor automobilisten, mensen met stofmaskers op: de tegenstanders van de grootschalige sloop van woningen in Nieuw Crooswijk gingen er verleden week woensdag weer eens flink tegenaan. Het onderwerp van de actie was deze keer de luchtkwaliteit bij de wijk. Die zou wel eens strijdig kunnen zijn met de nieuw­bouw­plannen, zo menen de actievoerders. 

Dat de luchtkwaliteit in Nederland onderwerp van discussie is, behoeft geen betoog. Overal in het land worden bouwplannen gedwarsboomd door de slechte luchtkwaliteit en de Europese regelgeving is nu eenmaal streng. Maar hoe zit dat dan in Nieuw Crooswijk, waar de komende tien jaar immers het grootste deel van de wijk moet worden gesloopt en door nieuwbouw vervangen? De bewoners die zich verenigd hebben in de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) hebben er vooralsnog geen vertrouwen in dat het in hun wijk wel goed zit met de luchtkwaliteit. Ze voerden woensdag actie bij de kop van het Klein Trapezium, waar volgend jaar al de slopershamer zijn werk zijn moeten doen. 
     
Er wordt geen rekening gehouden met de aangescherpte Europese normen voor lucht­veront­reiniging, zo meent de FBNC. Zowel het fijnstof als de geluidsoverlast zouden bij de drukke kruising van Boezem­laan en Nieuwe Boezemstraat wel eens te veel kunnen zijn. Bovendien komt de beoogde nieuw­bouw voor ouderen op deze plek 30 meter dichter bij het kruispunt komen te staan. Onaanvaardbaar, zo vindt de FBNC.
     
“De hoeveelheid fijn stof is nu al erg hoog”, vertelt Marène Kortmann van de FBNC tegen omstanders. “Wanneer u hier een woning kunt krijgen, doet u er goed aan alvast een plekje in een ziekenhuis te reserveren.” Met rood-wit tape wordt langs de weg aangegeven waar de bebouwingsgrens in de toekomst zal komen te liggen. Het tijdstip van de actie is niet lukraak gekozen. Laat in de middag staan de wegen er snel vol en vormen zich kleine files voor de stoplichten. ‘Politiek, laat ons niet stikken’, valt op een spandoek te lezen. Passerende auto­mobi­listen laten soms claxonnerend hun bijval blijken.
     
“Het laatste woord over Nieuw Crooswijk is nog niet gezegd”, meent ‘waarnemend burge­meester van de wijk Manuel Kneepkens van de Stadspartij. Hij was een van de weinige raads­leden die in de gemeenteraad tegen het Masterplan voor de herstructurering van de wijk stemde en laat geen gelegenheid voorbij gaan om zijn mening nog eens toe te lichten. “Naar aanleiding van deze actie kunnen we weer vragen aan het college stellen. Ik verwacht dat het onderwerp wel weer in de gemeente­raad aan de orde komt.” Kneepkens wijst op de bestaande bebouwing, die nu meer op afstand van de kruising staat. “Ik zou zeggen: laten staan. Dit kan nog wel.”
     
Maar hoe zit het nu werkelijk met de luchtkwaliteit bij de Boezemlaan? Kortmann laat een kranten­artikel uit oktober 1997 zien. Daarin wordt een onderzoek van de afdeling milieu­beleid van Gemeentewerken geciteerd. Zowel de hoeveelheid stikstofoxide als benzeen bevond zich bij de Boezemlaan toen boven de grenswaarde. “En het verkeer is sindsdien alleen maar toegenomen”, menen de actievoerders. De ontwikkelingscombinatie OCNC heeft recentere gegevens en die wacht de FBNC met interesse af. “Ze moeten er een keer mee voor de dag komen”, aldus Bart Montijn. “en wethouder Bolsius heeft gezegd dat er niet gesloopt wordt als er nog geen milieuonderzoek is gedaan.”
     
Dat de luchtkwaliteit een belangrijke factor is, blijkt uit een artikel in het Rotterdams Dagblad van juli jongstleden, waarin hoogleraar milieukunde Lucas Reinders aangaf dat fijn stof jaarlijks voor meer doden zorgt dan het verkeer. Het wachten is wat de FBNC dus op de nieuwste onderzoeksresultaten, die in de deelraad van Kralingen-Crooswijk overigens ook al door de PvdA zijn gevraagd. Pas met die gegevens op tafel zal blijken of de luchtkwaliteit echt een spaak in het wiel voor nieuw­bouw zou betekenen.

 

 

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk