Wat is de FBNC ?

 

De Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC) is het in mei 2004 opge­richte samen­werkings­verband van zeven bewoners­comités in Nieuw Croos­wijk. Zij werd opgericht om het verzet te bundelen van de Nieuw Croos­wijkers tegen de voor­genomen grootschalige reconstructie van de wijk. Sinds januari 2005 beschikt de FBNC als stichting over rechts­persoon­lijk­heid. 

Op grond van haar aanhang – inmiddels heeft meer dan 30% van de meer­der­jarige Nieuw Croos­wijkers schriftelijk verklaard achter de uit­gangs­punten van de FBNC te staan ‑ acht de FBNC zich niet alleen als stichting juridisch gemach­tigd, maar ook demo­cratisch gemachtigd om als belangen­behartiger voor de bewoners op te treden waar het gaat om het ‘Master­plan Nieuw Croos­wijk” (Master­plan). 

Het Master­plan werd opgesteld door de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk, het voor de herstructurering van Nieuw Crooswijk opgerichte samen­werkings­verband van woning­corporatie Woningbedrijf Rotter­dam (WBR), project­ontwikke­laar Proper-Stok Woningen en bouw­maat­schap­pij ERA Bouw. Op 3 februari ging de gemeente­raad van Rotterdam akkoord met het Master­plan.
     
Het belang­rijkste element van het Master­plan is de sloop van 1.800 van de 2.100 (85%) woningen in Nieuw Croos­wijk. Na de voltooiing van de reconstructie zal 70% van de woningen een middel­dure of dure koop­woning zijn, terwijl momenteel 95% van de woningen een huur­woning is met voor het over­­grote deel een betaal­bare huur. Het gevolg hiervan zal zijn dat het grootste deel van de huidige wijk­bewoners niet zal kunnen terug­keren naar hun vertrouwde wijk. Ondanks de formele ‘terug­keer­garantie’ zullen de nieuwe woningen voor velen simpel­weg te duur blijken te zijn. 

De FBNC juicht een revitalisering van Nieuw Crooswijk van harte toe. Immers, elke woning, elk pand en elke wijk vereisen permanent klein onderhoud en periodiek groot onderhoud. Daarom is de FBNC zeker niet tegen een reconstructie van de wijk, ook niet als die gepaard zal gaan met sloop. Maar het onnodig slopen van zo’n groot aantal goede dan wel reno­va­bele woningen acht de FBNC een maat­schap­pe­lijk onaccep­tabele kapitaal­vernietiging.

De belang­rijkste uitgangspunten van de FBNC zijn dan ook:

-         Slopen waar nodig èn

-         Renoveren waar mogelijk. 

De FBNC weet zich in haar uitgangs­punten steeds meer gesteund. Niet alleen door de Nieuw Croos­wijkers, maar ook door tal van erkende deskun­digen op het gebied van volks­huis­vesting, woning­beheer en steden­bouw­kunde. Een zevental van hen is zelfs bereid gebleken zitting te nemen in haar ‘Com­mis­sie van Wijzen’ om de FBNC van advies te dienen. 

De FBNC is dan ook vastbesloten om zich met alle wettelijke middelen te blijven verzetten tegen de uit­voering van het Master­plan Nieuw Croos­wijk in zijn huidige vorm. 

 

Nieuw Crooswijk en de Nieuw Crooswijkers zijn dat meer dan waard!

 

Meld u aan als sympathisant van de FBNC

 

Statuten Stichting Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk

Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk